Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210

Všeobecné zmluvné podmienky služby pre zákazníkov platiacich Platobnou kartou


1. Prosím, prečítajte si pozorne Všeobecné zmluvné podmienky. Využitím služby na webových stránkach potvrdzujete, že ste dovršili 18 rokov a súhlasíte s podmienkami. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nemáte právo na využitie služby ani na webových stránkach, ani po telefóne.

2. Službu môže využiť každá plnoletá osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a ktorá je oprávnená ozavřít zmluvy a urobiť ďalšie právnické kroky.

3. Schválenie zmluvy 
Zmluva vzniká medzi Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (ďalej len ESO TV) a medzi Zákazníkom. ESO TV si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť bez informovania Zákazníka o týchto zmenách. Nová verzia je vždy dostupná na webových stránkach. Ak Zákazník využije službu, automaticky súhlasí s každým bodom podmienok, ktoré sú dostupné na webových stránkach v momente využitia služby. Prosím, čas od času sa vráťte na prečítanie podmienok, pre prípad ich aktualizácie.

4. Popis služby
ESO TV spája registrovaných Zákazníkov s veštcami, ktorí poskytujú poradenstvo v rôznych oblastiach: tarotové karty, láska, kariéra, numerológia, i-ching, veštenie zo snov, astrológia atď.

Počas využití Služby je Zákazník povinný uhradiť štandardný poplatok svojmu telefónnemu operátorovi prostredníctvom úhrady svojho vyúčtovania. Okrem toho, podľa bodu 4.b) zakupuje Zákazník balíček minút veštenie po telefóne alebo hovorí s veštcom za jeho zverejnenú sadzbu, ktorú hradí Zákazník pomocou platobnej karty. Balíčkom minút veštenie po telefóne nazývame vopred zakúpené minúty, ktoré môže Zákazník s vybraným veštcom kedykoľvek prevolať na inzerovanej linke.

Popis využita Služby:
a) Registrácia: 
Zákazník je povinný registrovať sa pred využitím Služby v našom zákazníckom centre alebo na našich webových stránkach (www.ezo.tv). Počas registrácie je povinný zadať nasledujúce údaje:
- Meno,
- Dátum narodenia
- Poštová a fakturačná adresa
- Telefónne číslo
- E-mail,
- Údaje o platobnej karte (číslo karty, dátum splatnosti, CSC kód),
Registrácia je možná len v tom prípade, keď Zákazník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov.
V prípade neúplných údajov (vyššie) je registrácia považovaná za neúspešnú a Zákazník nemá právo na využitie Služby.
ESO TV počas registrácie skontroluje, či sú údaje o platobnej karte platné. 

Počas kontorly, zablokujeme minimálnu sumu z karty zákazníka, táto blokácia je zrušená na konci procesu overovania, takže táto suma nebude odpočítaná z kartyzákazníka.

Na konci registrácie obdrží Zákazník 4 miestne heslo generované systémom, pomocou ktorého sa môže v budúcnosti prihlásiť do systému. Zákazník má kedykoľvek právo na změnuhesla.

b) Dobitie kreditu: 
Po registrácii alebo po ktoromkoľvek neskoršom prihlásení bude zákaznícky servis informovať Zákazníka o ponukách ohľadom jednotlivých balíčkov veštenie po telefóne (vrátane cien aj cien za minútu). Zákazník si vybere najvhodnejší balíček veštenie po telefóne a povolí blokáciu danej sumy na platobnej karte. Na bankovom výpise bude táto blokácia uvedená pod názvom 'Eso.tv Ezo.Tv'. Počas platby platobnou kartou môžu byť účtované ďalšie administratívne poplatky bankou Zákazníka, Payvision.com a spoločnosťou, ktorá vydala platobnú kartu.

Ak bola blokácia na platobnej karte úspešná, kredit Zákazníka sa dobije o množstvo minút zodpovedajúcich danej sumy. Dobitie kreditu znamená dobitie minút k vešteniu na virtuálnom účte Zákazníka.

Zákazník si môže pri prvom nákupe po registrácii vybrať jeden z nasledujúcich možností:

Zakúpenie predplatného: 
Zákazník má možnosť zakúpenia predplatného mesačne za cenu 10 minút, za túto cenu bude jeho kredit dobitý automaticky v prvom mesiaci o 30, v druhom mesiaci o 20 minút. O predplatenia môže Zákazník požiadať na našich webových stránkach, cez náš telefonický systém alebo na našom zákazníckom servise.

V prípade predplatenia súhlasí Zákazník s tým, že na jeho platobnej karte (zadané Zákazníkom počas registrácie) bude vykonaná blokácie sumy predplatného a to každý nasledujúci mesiac v deň, kedy prebehlo prvé predplatenia (či najbližší pracovný deň). Ak blokácie nebola úspešná ani po troch pokusoch, predplatné je pozastavenoaž do doby vyjasnenia problému so Zákazníkom. Cena predplatenia: 20 EUR/ mesiac

Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od predplatenia, zaslaním písomného vyjadrenia na emailovú adresu Support.

Zakúpenie balíčka minút veštenie po telefóne:
Zákazník má možnosť nabitia svojho kreditu zakúpením balíčka minút veštenie po telefóne na webových stránkach www.ezo.tv.
Ceny balíčkov:
10 minút: 20 EUR
20 minút: 40 EUR
40 minút: 80 EUR
60 minút: 100 EUR
Minútové účtovanie:

Ak je Zákazníkov kredit 0, teda neodkúpil ani balík minút, ani predplatné, Službu môže využiť za cenu 2 EUR / minút.
ESO TV si vyhradzuje právo na organizáciu rôznych zľavových akcií, ktoré sú propagujú na webových stránkach a sú platné po dobu tam inzerovaných.

ESO TV si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien, ktorá sa nevzťahuje na už zakúpené balíčky, tzn. že cena minút v zakúpených balíčkoch zostane rovnaká aj v prípade akýchkoľvek zmien v cene služby.

c) Využitie Služby:
Službu môžu využiť len registrovaní Zákazníci. Zákazník sa môže prihlásiť do systému zavolaním na linku so základnou tarifou a zadaním jeho 4 miestneho hesla, ktoré dostal po registrácii. Systém informuje Zákazníka o jeho kreditu. Potom môže Zákazník
- Vybrať ľubovoľného veštca a tým využiť službu;
- Zakúpiť predplatné
- Požiadať o pomoc Zákaznícky servis.

Zákazník počuje zvukové upozornenie 1 (jednu) minútu pred vypršaním kreditu, ktoré počuje aj veštec s ktorým práve hovorí. V danej chvíli upozorní Zákazníka aj zvuková nahrávka, že mu za 1 (jednu) minútu vyprší kredit a v rozhovore môže pokračovať s veštcom za zvýšenú sadzbu (2 Eur / minúta). Ak Zákazník zostane aj naďalej na linke, systém automaticky zablokuje 10 minút (20 Eur) na bankovej karte Zákazníka. Po ukončení využitia služby, bude z karty Zákazníka odpočítaná suma, zodpovedajúca prevolanými minútami a blokácia karty bude zrušená.

5. Cena Služby
Pri zakúpení jednotlivých balíčkov veštenia, uhradí Zákazník pred využitím Služby cenu adekvátnych balíčkov uvedených v bode číslo 4.b) týchto podmienok. Ak si Zákazník nekúpi balíček alebo predplatné, môže využiť Službu za minútovú sadzbu 2 EUR. Účtovanie funguje na minútovej báze, : každá začatá minúta znamená strhnutie jednej celej minúty z kreditu Zákazníka. Zákazník, ktorý využije Službu, je si vedomý toho, že Služba je dostupná cez telefónnu linku so základným tarifem a preto musí uhradiť nad nákladmi balíčkov aj náklady za telefonické spojenie. Poplatok za hovor hradí Zákazník operátorovi telekomunikačných služieb, na základe zmluvy medzi Zákazníkom a operátorom telekomunikačných služieb.

6. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že so spracovaním svojich osobních údajov. ESO TV sa zaväzuje, že nebude nahratá žiadna informácia týkajúca sa údajov platobnej karty Zákazníka. Ďalej - po zadaní údajov - nebudú tieto informácie dostupné a viditeľné pre ESO TV okrem posledných 4 číslic platobné karty.

7. ESO TV nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenie, poradenstvo alebo iné informácie, ktoré poskytli veštci. Všetky takéto informácie alebo rady môžu byť použité Zákazníkom len na jeho zodpovednosť.

8. ESO TV nekotroluje a / alebo nesleduje informácie prednesené počas poskytovania Služby. ESO TV nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, presnosť, úplnosť, bezpečnosť, aktualitu, kvalitu, adekvátnosť a zákonnosť vyslovených slov počas poskytovania Služby.

9. Jedine Zákazník nesie zodpovednosť za výber veštca a či vybraný veštec disponuje vzdelaním, schopnosťami a skúsenosťami, ktoré zodpovedajú nárokom Zákazníka.

10. V prípade, že vybraný veštec nie je k dispozícii -pre úspešnosť hovoru - ESO TV prepojí hovor na niektorého z voľných veštcov. Infomácie o dostupnosti veštcov sú iba orientačného charakteru. Ak je veštec skutočne k dispozícii, alebo nie je, je možné určiť iba v prípade zavolanie.

11. ESO TV nezaručuje, že veštec, ktorého si Zákazník vybral, je schopný poskytnúť Zákazníkom žiadané informácie alebo informovať ho v iných smeroch.

12. Veštci nie sú zamestnancami ESO TV.

13. Jedine Zákazník a veštec nesú zodpovednosť za ich rozhovor a komunikáciu. To, že sa Zákazník spoľahne na radu veštca a dôveruje poskytnutej informáciu, je jeho rozhodnutie. ESO TV nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie poskytnuté Zákazníkovi.

14. Informácie o finančných záležitostiach
Zákazník nemá právo požadovať - ani priamym spôsobom, ani písomne - rady ohľadne investičných možností, ohľadom predaja a kúpy cenných papierov, ich analýzy a hodnotenia.

15. Informácie týkajúce sa zdravia
Informácie týkajúce sa zdravia poskytnuté veštcom sú všeobecné a iba orientačného charakteru. Poskytovateľ služby neposkytuje zdravotnícke poradenstvo, lekársku alebo nemocničnú službu. Veštci nie sú od toho, aby diagnostizovali choroby, poskytli liečbu alebo predpísali lieky. Využitím Služby sa Zákazník zaväzuje, že nebude požadovať žiadnu službu z vyššie vymenovaných. V prípade závažných zdravotných problémov, prosím vyhľadajte lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

16. Využitie Služby automaticky znamená prijatie týchto podmienok. Pri využití Služby zákazník dáva výslovný súhlas k tomu, aby ESO TV použilo jeho údaje (okrem údajov platobnej karty) na účely priameho marketingu (teda napríklad, ale nie výhradne, SMS, e-mail alebo telefónny kontakt) na podporu produktov a služieb pre služby poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Osobné dáta sú spravované firmou Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

17. Zákazník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas na použitie jeho osobných údajov tým, že pošle písomné vyjadrenie s heslom na emailovú adresu Support

18. ESO TV si vyhradzuje právo pozastaviť, či kedykoľvek ukončiť Služby a kedykoľvek tieto podmienky meniť a zmeniť

19. ESO TV má právo tieto podmienky zmeniť a je povinný inzerovať aktualizovanú formu podmienok.

20. Záruka
Zákazník má právo na odškodnenie iba v prípade technického problému týkajúceho sa Služby poskytovanú ESO TV.
ESO TV odškodňuje peňažnou formou alebo formou kompenzácie. V prípade kompenzácie pripíše ESO TV darčekové minúty ku kreditu Zákazníka po predošlej dohode. Odškodnenie Zákazníka sa deje na báze predošlej dohody. Jej výška zodpovedá výške neposkytnutej Služby. Maximálne môže znamenať celkovú cenu zakúpenej Služby.